Algemene voorwaarden van toepassing op de gebruiker

Korall’s Kids Care gevestigd te Haarlem, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81805411

Artikel 1 definities

Klant: degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Korall’s Kids Care de opdracht geeft tot het uitvoeren de service;
Service contract: het Korall’s Kids Care contract tussen de klant en Korall’s Kids Care waarin staat dat Korall’s Kids Care service levert aan de klant;
Service: alle door Korall’s Kids Care te leveren service aan de klant. Daaronder vallen kinderopvang aan huis, meer specifiek het oppassen op leden op leden (kinderen) van gezinnen en/of familie in de thuisomgeving;
Partijen: Korall’s Kids Care en de klant samen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten waarbij Korall’s Kids Care partij is, tenzij door Korall’s Kids Care uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Korall’s Kids Care uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aangaan en uitvoering van het service contract

 • De klant meldt zich aan bij Korall’s Kids Care en ontvangt het service contract ter ondertekening, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Het contract is voor Korall’s Kids Care bindend na ondertekening van het service contract.
 • Korall’s Kids Care verleent de service op grond van het service contract met het gezin. Voor werkzaamheden die achter Korall’s Kids Care om worden uitgevoerd met de oppas, brengt Korall’s Kids Care EUR 2500,- inclusief BTW in rekening. Na beeindiging contract geldt dit eveneens gedurende een jaar.
 • Korall’s Kids Care heeft tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een zorgplicht. Dit betekent dat de oppas zijn werkzaamheden met zorg uitvoert.
 • Korall’s Kids Care bestaat uit een team nanny’s. De nanny voert de werkzaamheden alleen uit. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden met toezicht en/of leiding van de klant, tenzij anders overeengekomen.
 • De klant verstrekt tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, aan Korall’s Kids Care.
 • Indien Korall’s Kids Care middelen nodig heeft om de opdracht uit te kunnen voeren, zal Korall’s Kids Care in overleg met de klant deze aanschaffen en als extra kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Duur van het service contract

 • Tenzij in het Korall’s Kids Care service contract anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 Wijziging en meerwerk

 • Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt de klant Korall’s Kids Care hiervan op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing.
 • Indien partijen overeenkomen dat de werkzaamheden wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Korall’s Kids Care zal de klant hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de werkzaamheden financiële gevolgen zal hebben, zal Korall’s Kids Care de klant hierover van tevoren inlichten.
 • Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Korall’s Kids Care daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de werkzaamheden van invloed is op de prijs. Hierbij zal Korall’s Kids Care proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen;
 • Wijzigingen in het oorspronkelijk gesloten service contract tussen de klant en Korall’s Kids Care zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Medewerking klant

 • De klant werkt volledig mee aan het tot een goede dienstverlening. Is de klant onwillig en werkt hij niet voldoende mee, dan is Korall’s Kids Care vrij de service te stoppen, met volledige verrekening van de gemaakte uren.
 • Indien de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat de klant zijn in artikel 3 genoemde verplichting niet nakomt zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant en is Korall’s Kids Care bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 7 Annulering en wijziging dienstverlening

 • Korall’s Kids Care heeft het recht om zonder opgave van reden een oppas service te annuleren of een klant te weigeren;
 • De klant heeft het recht een oppas service te annuleren of wijzigen. Annulering en/of wijzigen door de klant van een oppas service kan tot 72 uur voor aanvang kosteloos geschieden;
 • Bij annulering of wijziging binnen 48 uur voor aanvang is de klant 50% van het bedrag verschuldigd;
 • Bij niet annulering of wijziging binnen 24 is de klant verplicht het totaalbedrag van een een oppas service te voldoen.

Artikel 8 Beëindiging overeenkomst

 • Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van artikel 7:407 lid 1 BW. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen;
 • In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zal Korall’s Kids Care de reeds gemaakte kosten in rekening brengen;
 • Indien de overeenkomst tussentijds eindigt, nadat klant het factuurbedrag heeft betaald, dan is/blijft de klant de volledige contractuele betaling verschuldigd, tenzij deze tussentijdse beëindiging voor rekening en risico van Korall’s Kids Care komt. In dat geval is de klant met terugwerkende kracht enkel een betaling verschuldigd over dat deel van de opdracht dat ook daadwerkelijk is uitgevoerd;
 • In geval van overmacht heeft Korall’s Kids Care het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling.

Artikel 9 Tarief en administratiekosten

 • Het tarief is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW.
 • Met het ondertekening van het service contract gaat de klant akkoord met de administratiekosten die Korall’s Kids Care maandelijks in rekening brengt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bestaat de administratiekosten uit een vooraf bepaald vast bedrag.
 • Eerste termijn dient direct bij ondertekening te worden voldaan.
 • Van alle bijkomende kosten zal Korall’s Kids Care tijdig voor het sluiten van het service overeenkomst aan de klant een opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de klant kunnen worden berekend.
 • Korall’s Kids Care kan de klant verzoeken om de administratiekosten voor de start van de opdracht te voldoen.
 • Korall’s Kids Care heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de klant de administratiekosten aan haar heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 • Korall’s Kids Care behoudt het recht het tarief jaarlijks aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen. Korall’s Kids Care zal de klant tijdig schriftelijk op de hoogte brengen van aanpassingen in het tarief.

Artikel 10 Facturatie en betaling

 • Facturatie vindt plaats na ondertekening van de Korall’s Kids Care service overeenkomst en kan onder andere plaatsvinden in de vorm van een betaallink.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, door gebruik te maken van de betaallink of overschrijving naar een door Korall’s Kids Care aan te wijzen bankrekening.
 • Indien de klant het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is;
 • Korall’s Kids Care zal de uitvoering van de opdracht direct opschorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de klant schadeplichtig kan worden;
 • De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vordering gelijk aan de wettelijke rente;
 • De vordering van Korall’s Kids Care is direct opeisbaar in geval van faillissement, beslag, of curatele zijn de vorderingen van met Korall’s Kids Care en de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Incassokosten

 • Korall’s Kids Care is bevoegd de vordering uit handen te geven. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

Artikel 12 Ontbinding

 • Korall’s Kids Care is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 1. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is;
 2. De klant komt te overlijden;
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst;
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Korall’s Kids Care op de klant onmiddellijk opeisbaar;
 5. Indien Korall’s Kids Care de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Korall’s Kids Care niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Artikel 13 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 • Beide partijen respecteren elkaars intellectuele eigendomsrechten; niet beperkt tot het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht. Partijen onthouden zich ervan hierop inbreuk te maken.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 • Korall’s Kids Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Korall’s Kids Care;
 • Korall’s Kids Care is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de klant mondelinge en/of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd;
 • Elke aansprakelijkheid van Korall’s Kids Care voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Geheimhouding

 • Korall’s Kids Care houdt gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst informatie van de klant geheim;
 • Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de klant en betrokkenen;
 • Korall’s Kids Care handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is;
 • De gegevens en informatie die de klant aan Korall’s Kids Care verstrekt, zal Korall’s Kids Care zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Korall’s Kids Care zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is;
 • Korall’s Kids Care mag de persoonsgegevens van de klant uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden of het afhandelen van een eventuele klacht;
 • De klant heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens;
 • De klant is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 16 Cookies

 • Bij het bezoeken van de website kan Korall’s Kids Care informatie over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies;
 • De informatie die Korall’s Kids Care verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 17 Nieuwsbrief

 • De klant kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief;
 • De nieuwsbrief houdt de klant per e-mail op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen;
 • De klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 18 Wijziging Algemene Voorwaarden

 • Korall’s Kids Care heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen;
 • Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten;
 • Indien de klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 19 Toepasselijk recht

 • Op elke opdracht tussen Korall’s Kids Care en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 • Indien op enig moment wordt vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan zal/zullen de betreffende bepaling(en) geacht worden te zijn overeen gekomen naar de geest ervan;
 • Geschillen tussen Korall’s Kids Care en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.